Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Rekreasyon Bölümü

Misyon - Vizyon

Programın Vizyonu; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rekreasyon Bölümü, küresel değerler ışığında teknolojik gelişmelere uyum sağlayacak, ülkemizde bu alandaki eksikliklerin giderilmesine katkısı olan, toplumun geneline yaşam boyu fiziksel ve sportif etkinliklere katılımın yaşam felsefesi haline getirecek, araştırma yapan projeler üreten ve hayata geçiren bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde model bir kurum olmaktır.

Programın Misyonu;

 • Lisans düzeyinde farkını ortaya koyabilen toplumun beklentilerini karşılayacak müfredat oluşturmak.
 • Yüksek lisans ve doktora düzeyinde kaliteli lisansüstü programlar sunmak.
 • Tüm üniversite öğrencileri, öğretim üyeleri, personel ve aile üyeleri için etkin ve fonksiyonel rekreasyon olanakları sağlamak.
 • Tüm sınıflarda kaliteli öğretim sağlamak.
 • Bilimsel araştırma ve araştırma verimliliğini teşvik etmek.
 • Üniversite hizmet ve programlarının yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutlara taşımak.
 • Rekreasyon mesleğinde yönetici olarak hizmet verebilecek kaliteli mezunlar yetiştirmek.

 

Programımızın vizyon ve misyonunu oluşturan temel amaçlar;

 

 • Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye’de tercih edilen;
 • Teknolojik gelişmelere duyarlı, toplumun ve sektör temsilcilerinin beklentilerine uygun İnsan kaynağı yetiştiren;
 • Uluslararası akademik çevrede bölümümüzü en etkin şekilde temsil eden;
 • Öğretim elemanları ile sonuç odaklı bir eğitim profili oluşturan;
 • Katılımcı, kendine güvenen bireyler yetiştiren;
 • Uluslararası değerlere saygılı, post modern yönetim ilkelerini ve toplam kalite anlayışını benimsemiş, kendini sürekli yenileyen bir program olmaktır.
 •  

Programımızın vizyon ve misyonunu oluşturan temel değerler;

 

 • Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı olmak,
 • Vatan sevgisiyle görevini anayasa, uluslararası hukuk ilkeleri, insan hakları ve yüksek öğretim mevzuatıyla ilgili tüm yasal düzenlemelere uyarak yerine getirmek,
 • Din, dil, ırk, milliyet, renk, düşünce farklılığı gözetmeksizin insanları sevmek ve saymak,
 • Çalışmaktan, doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermemek,
 • Üniversitenin misyon ve vizyonuna bağlı olmak,
 • Bilimin uluslararası kabul görmesine inanmak,
 • Yenilikçi olmak, değişimi yönetmek ve gerçekleştirmek,
 • Kurumsal bağlılığa, kurum içinde uyum ve dayanışmaya önem vermek,
 • Zaman yönetimine özen göstererek sürekli mükemmelliği yakalamaya çalışmak,
 • İşimizi sevmek ve özgün araştırmalar yapmak,
 • Sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak.